کتابخانه دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه در یک نگاه

جمع کل کتابهای کتابخانه

61367  جلد

تعداد کل نشریات

208  عنوان

تعداد کل کتابهای مرجع

4331  جلد

تعداد اعضای فعال

3421  نفر

مساحت کتابخانه

1800  متر مربع

نوع طبقه بندی

کنگره (LC)

نحوه دسترسی

قفسه بسته