شرایط عضویت

شرایط عضویت:

عضویت در کتابخانه با ارائه کارت دانشجویی(برای دانشجویان) و کارت شناسائی (برای کارکنان و اساتید) بصورت رایگان و بدون دریافت هیچگونه هزینه ای امکان پذیر می باشد.

 

عضویت

تعداد کتاب قابل امانت

مدت امامت

دانشجویان کاردانی و کارشناسی

3 جلد

20 روز

دانشجویان کارشناسی ارشد

4 جلد

20 روز

کارمندان

3 جلد

20 روز

اساتید هیئت علمی

5 جلد

45 روز