پایگاههای اطلاعاتی انگلیسی

 

 

فهرست پایگاههای اطلاعاتی انگلیسی
 

سطح دسترسی

نحوه دسترسی 

نوع منبع اطلاعاتی

پوشش موضوعی

عنوان

(برای ورود کلیک کنید)

تمام متن

داخل دانشگاه        

مجلات الکترونیکی ، کتابهای الکترونیکی

علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه ، هنر

تمام متن

داخل دانشگاه

مجلات الکترونیکی ، کتابهای الکترونیکی

علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه ، هنر

تمام متن

داخل دانشگاه

مجلات الکترونیکی ، کتابهای الکترونیکی

علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه ، هنر

اطلاعات کتابشناختی

داخل دانشگاه

اطلاعات کتابشناختی مجلات الکترونیکی و کتابهای الکترونیکی

علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه ، هنر

چکیده و اصطلاحنامه

داخل دانشگاه

پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی ، اصطلاحنامه

علوم کاربردی

چکیده و اطلاعات کتابشناختی،اطلاعات استنادی

داخل دانشگاه

پایگاه اطلاعاتی استنادی و چکیده

علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه ، هنر

اطلاعات کتابشناختی،اطلاعات استنادی

رایگان

پایگاه اطلاعاتی استنادی

علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه ، هنر